ระบบลงทะเบียนออนไลน์เปิดให้บริการตั้งแต่ 15/8/2020 – 15/11/2020

ขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า
“SIGN ASIA EXPO 2020 / APPPEXPO THAILAND 2020”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก ทางผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรการการปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าร่วมงาน อย่างเคร่งครัด


ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แล้วนำรหัสหรือบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานท์เตอร์ลงทะเบียนในวันงาน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานและสถานที่ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธการเข้าร่วมงานแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีเหตุผลอันควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบราละเอียด

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Registration Contact: +66 (0)20734899